1. ALGEMENE TRANSPORT-
VOORWAARDEN

1.1 Prestaties

De n.v. Taxi Radio Bruxellois is een telefooncentrale, hetgeen betekent dat zij een vervoerder (lid) in verbinding stelt met een klant.
Taxis Radio Bruxellois is gespecialiseerd in het vervoer van passagiers en het snelle transport over de weg van brieven en kleine pakjes.

1.2 Prijs

Onze prijzen gelden BTW inbegrepen.
Elke betwisting desbetreffende dient te worden bekend gemaakt binnen de acht dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De opdrachtgever blijft steeds verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien hij ons de opdracht heeft gegeven de vervoerprijs op te eisen vanwege de bestemmeling of elke andere derde. Aan de vervoerprijs worden alle andere kosten en onkosten gevoegd, zoals deze van de konvooiers, de wachturen, taksen, de verzekeringen, de opslagkosten, enz. zonder enig voorbehoud of uitzondering.

Er is geen vast tarief voor de zakelijke dienst. Voor al deze diensten wordt 5% administratiekosten op de factuur gebracht.

Sinds het nieuwe decreet van 21 oktober zijn er enkele veranderingen doorgevoerd:

-De minimumprijs van een reis, onafhankelijk van de bestemming, is 8 euro.

-Het ophaaltarief: van €2,40 (dag) en €4,40 (nacht) tot €2,60 (dag) en €4,60 (nacht).

-Afhalen van een parkeerplaats (stationstaxi): 2,30 €/km in de 19 gemeenten van Brussel en daarbuiten.

-Reis met reservering via een platform (straattaxi): de prijs varieert van 1,50€/km tot maximaal 3,00€.

-De wachtkosten stijgen van 0,50 €/minuut naar 0,60 €/minuut.

1.2.1 Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar en geven van rechtswege aanleiding tot intresten aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2%. Bij gebreke aan betaling na ingebrekestelling, zal daarenboven een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het totale factuurbedrag wegens forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 50 EUR, ter dekking van het commercieel verlies en van de administratieve kosten.

1.2.2 Bijzondere voorwaarden met betrekking tot klanten die afwezig zijn op het aangegeven uur en op het ophaaladres.

Of het nu de aanvrager van de bestelling is of de ontvanger, in geval van afwezigheid van de klant op het ophaaladres, ofwel op het moment van de bestelling ingeval van reservatie op voorhand, ofwel op het moment van de aankomst van de taxi op dat adres ingeval van een onmiddellijke bestelling, de chauffeur zal altijd maximum 5 minuten wachten. Op het einde van deze periode heeft de chauffeur toelating om te vertrekken en de afwezigheid van de klant te melden. Een vergoeding van € 5 gerelateerd aan deze afwezigheid mag aan de aanvrager van de bestelling in rekening gebracht worden door Taxis Verts, met name voor ritten met betaling per kredietkaart die is geregistreerd in de mobiele app van Taxis Verts. Deze kosten zijn bedoeld om de chauffeur te compenseren voor de rit die hij heeft gemaakt.

Om deze afwezigheid aan te vechten, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Taxis Verts, die het verzoek zal bestuderen

1.2.3 Bijzondere voorwaarden voor gegarandeerde vaste prijs

De geschatte ritprijs wordt in de app weergegeven in de vorm van een prijsvork alvorens te bestellen. Deze schatting houdt rekening met normale verkeersomstandigheden en niet met risico’s die de duur van de rit aanzienlijk kunnen verhogen. De schatting is in geen geval een verbintenis van Taxis Verts.
Om deze risico’s te vermijden, biedt Taxis Verts “Vaste gegarandeerde prijs” aan waarbij u kunt profiteren van een gegarandeerde prijs. Indien u akkoord gaat met het gebruik van “Vaste gegarandeerde prijs”, dan stemt u in met de voorgestelde prijs. Taxis Verts is dan zelf verantwoordelijk voor het verschil tussen de vaste prijs en de meterprijs van de geboekte rit in kwestie.
De Vaste gegarandeerde prijs zal niet worden toegepast in volgende gevallen:
– De chauffeur moet meer dan 2 minuten wachten voor vertrek
– De chauffeur wordt gevraagd om tijdens de rit te wachten
– De chauffeur wordt gevraagd om van bestemming te veranderen tijdens de rit
– De chauffeur wordt gevraagd om een omweg te maken tijdens de rit

In deze gevallen is de te betalen prijs diegene die op de taximeter staat op het einde van de rit.

1.2.4 Bijzondere voorwaarden toepasselijk op onze taxi- en collicheques

De formulieren van onderdebitering van de cheques worden uitsluitend gebruikt tot regeling van de prijzen van de taxiritten alsook de transportprijzen voor het vervoer van de colli’s op post die ons worden besteld. Zij mogen nooit dienen tot leningen en er zal in ieder geval nooit geld worden uitbetaald tegen hun afgifte. Alleen de inschrijving van de te debiteren bedragen is voldoende ten titel van bewijs, en de order dient niet noodzakelijk getekend te zijn: ze kunnen gebruikt worden door elke drager ervan. De aangeslotene blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de cheques die hem worden toevertrouwd, zelfs in geval van verlies of diefstal. De rekeningafschriften der cheques zijn contant betaalbaar vanaf hun ontvangst welke ook het bedrag en de periodiciteit ervan weze. Nieuwe chequeboekjes, zullen enkel worden afgeleverd na volledige regeling der rekeningafschriften en wij behouden ons het recht voor de toe te kennen hoeveelheden ervan te waarderen zonder enige motiveringsplicht. De gestorte waarborg, die geen interest opbrengt, zal nooit kunnen dienen tot regeling van de rekeningafschriften, behalve in geval van verbreking van de aansluiting, wat noodzakelijkerwijze de teruggave impliceert van de niet gebruikte formulieren. De n.v. T.R.B. behoudt zich het recht voor een einde te stellen aan de aansluiting op elk ogenblik en zonder de plicht deze te moeten motiveren, met dien verstande dat de waarborg of haar saldo, in geval van niet betaling, zal worden teruggestort. Indien een einde wordt gesteld aan de aansluiting, verbindt de aangeslotene er zich toe niet alleen de in zijn bezit zijnde cheques niet meer te gebruiken, maar daarenboven deze onmiddellijk terug te sturen aan de n.v. T.R.B., per aangetekende zending. De n.v. T.R.B. verleend zich het recht een forfaitaire bijdrage overeenkomend met 2,5% van het bedrag van de maandelijkse rekeninguittreksels met een minimum van 15. in rekening te brengen voor facturatiekosten.

1.2.5 Bijzondere voorwaarden voor het vervoer van goederen

1.2.5.1 Modaliteiten :
Alle colli’s en enveloppen moeten op leesbare wijze geëtiketteerd zijn en de volledige gegevens vermelden van de afzender en de geadresseerde. Wij weigeren geld in contanten te vervoeren, roerende waarden, waardevolle voorwerpen zoals edelstenen, juwelen, enz. alsook alle gevaarlijke goederen. De goederen moeten door onze klanten zodanig verpakt zijn dat ze kunnen weerstaan aan de gewone operaties van behandeling en vervoer rekening houdende met hun aard. Het is ons niet mogelijk de staat van de goederen te controleren bij de inontvangstneming.

1.2.5.2 Aansprakelijkheid :
In elk geval is onze aansprakelijkheid – voor zover juridisch bewezen bepaalt door de overeenkomst CMR (Belgische Wet van 4 september 1962) en haar bijkomende protocollen. Ongeacht de aard van onze contractuele tussenkomst, bedraagt de maximum schadevergoeding door onze vennootschap verschuldigd ingeval van aansprakelijkheid. 8.33 DTS per Kg ontbrekend of beschadigd bruto gewicht. Geen enkele schadevergoeding is verschuldigd voor de schade eventueel geleden ten gevolge van de onbeschikbaarheid en/of verlies van cliënteel en/of voor eender welke indirecte schade.

1.2.5.3 Facultatieve verzekering alle risico’s :
Onze vennootschap heeft een vlottende polis “alle risico’s” van de goederen overeengekomen. Deze facultatieve verzekering wordt ter beschikking gesteld van ons cliënteel mits voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek en tegen betaling van de premie die zal bepaald worden in functie van het risico en van de aangegeven waarde.
De toetreding tot deze verzekering schept in hoofde van onze cliënten een rechtstreekse band met de verzekeraar. Indien onze cliënten verkiezen zelf een polis goederenverzekering te onderschrijven moet deze verzekering een clausule van verzaking van regresvordering tegen onze vennootschap bevatten.

1.2.6 Opvolging van de klachten

Indien de klant ontevreden is over de manier waarop zijn transport wordt beheerd, kan hij contact opnemen met de Klantendienst via dit formulier, zodat Taxis Verts zo snel mogelijk een onderzoek kan instellen. In geval van een ongerechtvaardigde klacht behoudt Taxis Verts zich het recht voor om de gemaakte kosten aan te rekenen. Indien Taxis Verts niet doeltreffend kan antwoorden op de klacht van de Klant aan de hand van zijn interne procedures om klachten in te dienen, dan kan de Klant de Ombudsdienst voor de postsector contacteren per e-mail op het volgende adres cc@taxis.be.

1.2.7 Voertuig beschadigen en/of vuil achterlaten

Als het voertuig om welke reden dan ook bevuild is, wordt een minimumbedrag van € 150 aan de Passagier(s) in rekening gebracht. Deze vergoeding moet aan het einde van de reis rechtstreeks aan de chauffeur worden betaald. Deze vergoedingen dekken zowel de reiniging zelf als het inkomensverlies tijdens het reinigingsproces. Indien de schoonmaak- en/of reparatiekosten dit minimumbedrag overschrijden, zijn de Passagier(s) aansprakelijk op basis van ondersteunende facturen, reparatiekosten en/of reiniging in hun geheel. Aan deze kosten wordt toegevoegd, het verlies van winst als gevolg van de immobilisatie van het voertuig. In een dergelijk geval zijn de uurlonen die in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van dit verlies gelijk aan het uurtarief dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd bepaald en dat werd toegepast op het moment van de reparatie.

1.2.8 Bevoegdheidsclausule

leder geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

2. ALGEMENE RESERVATIEVOORWAARDEN

Het « vooraf » reserveren van een taxi bestaat in de registratie door TRB van deze reservatie met de gegevens van de klant binnen een kortere of langere termijn vóór het tijdstip van de verplaatsing. Het gaat niet om de reservatie van een welbepaalde taxi, maar om een door de onderneming prioritair geprogrammeerde opdracht tot het zoeken van een taxi, die kort voor het geplande tijdstip van vertrek wordt opgestart. De bestelling van de klant wordt « opgeslagen » in onze centrale computer. Ongeveer 15 minuten vóór het door de klant meegedeelde tijdstip van vertrek lokaliseert de centrale computer de taxi die zich het dichtst bij het adres van de klant bevindt en maakt de vooraf geregistreerde gegevens van de klant over. In sommige uitzonderlijke situaties als gevolg van externe factoren (stakingen, druk verkeer tijdens de spitsuren, weersomstandigheden (regen, sneeuw,…)) kan het op het geplande tijdstip moeilijk zijn om een beschikbare taxi te vinden in de gevraagde zone. Daarnaast kan het gebeuren dat de chauffeur door een onverwachte gebeurtenis niet tijdig op het afhaaladres geraakt. T.R.B kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of a fortiori voor de indirecte gevolgen die daaruit voortvloeien.

3. VERTROUWELIJKHEID

Wij houden ons eraan alle ingediende gegevens vertrouwelijk te behandelen. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen (zie website van het Belgisch Staatsblad), heeft u recht op toegang tot de gegevens die u betreffen en kunt u deze laten verbeteren en laten verwijderen.

4. PRIVACYBELEID

Taxi Radio Bruxellois NV verbindt zich ertoe om de privacy van alle bezoekers die haar diensten gebruiken te beschermen. Ook zij die van haar diensten gebruik maken via een van haar mobiele applicaties eCab, Splyt en Collecto. Gelieve dit privacybeleid, dat uitleg verschaft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en beschermen, aandachtig te lezen. Door op een van onze applicatie te gaan en door diensten te bestellen op een van deze applicaties, aanvaardt u dat wij gegevens over u verzamelen, gebruiken en doorgeven, in overeenkomst met wat in dit beleid bepaald is.

4.1 Gegevens die we van u verzamelen

4.1.1 Wanneer u uw account creëert of wijzigt, een taxi bestelt met een van onze applicaties, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert, kunt u worden uitgenodigd om gegevens over u in te geven, waaronder uw namen, telefoonnummers, e-mailadres en postadres. Wij mogen eveneens gegevens verzamelen in verband met uw gebruik van de applicatie en gegevens over u uit de e-mails of brieven die u ons verstuurt.

4.1.2 Door toegang te krijgen tot de informatie en diensten van Taxis Verts via mobiele numerieke middelen zoals (zonder beperking) een mobiele telefoon, tablet of andere toestellen of technologieën zoals bijvoorbeeld de mobiele applicaties, geldt eveneens een verzameling en gebruik van gegevens door Taxis Verts, Splyt, eCab of Collecto zoals omschreven in dit privacybeleid. Wij mogen technische informatie verzamelen vanaf uw mobiel toestel of uw gebruik van onze diensten met behulp van een mobiel toestel, bijvoorbeeld de locatiegegevens en werkingseigenschappen- en gegevens van uw toestel, uw operator/besturingssysteem waarvan het type toestel en connectie, het IP-adres.

Contactlijst: Als u ons toelating geeft om het telefoonboek/de contacten van uw mobiel toestel te gebruiken, dan wordt de mogelijkheid om adresgegevens uit het contactboek van uw mobiel toestel te delen ondersteund.

Behalve indien u heeft gekozen om anoniem te blijven, via de parameters van uw toestel of platform, mogen wij automatisch deze gegevens verzamelen en gebruiken indien u de dienst gebruikt via uw mobiel(e) toestel(len).

4.2 Gebruik van uw gegevens

4.2.1 Uw gegevens laten ons toe om u toegang te verlenen tot de gedeelten van de applicatie waarvoor u interesse heeft en om de door u gevraagde diensten te leveren. Deze laten ons eveneens toe om u onze diensten aan te rekenen en indien nodig contact met u op te nemen in verband met onze diensten. We zullen eveneens de verzamelde gegevens gebruiken en bestuderen om onze activiteit te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, voor andere doeleinden (statistieke of analytische) of om ons te helpen om fraude te voorkomen. In voorkomend geval, kunt u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid, nu of later, bekendmaken.

4.2.2 WWij mogen uw gegevens gebruiken om contact op te nemen met u om uw mening in verband met onze diensten te vragen en om u in te lichten over belangrijke wijzigingen of evoluties van onze Website of onze diensten.

4.3 Mededeling van uw gegevens

4.3.1 De gegevens die u levert worden doorgegeven aan en bewaard op onze servers.

4.3.2 We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:
• met Chauffeurs om hen in staat te stellen de Diensten te verlenen die u verlangt. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, en ophaal- en/of afzetlocaties met Chauffeurs uitwisselen ;
• in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure;
• met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van Taxi Radio Bruxellois sa of anderen te beschermen;

4.4 Veiligheid en bewaring van de gegevens

4.4.1 Wij nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen iedere toegang zonder toestemming en tegen het onrechtmatig gebruik, accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging. Wij bewaren uw gegevens gedurende een redelijke periode of gedurende de duur vereist door de wet.

4.4.2 Helaas is het doorgeven van gegevens via Internet niet helemaal beveiligd. Zelfs al nemen we alle nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u doorgegeven gegevens op de Website niet waarborgen; iedere verstrekking gebeurt op eigen risico. Een keer dat we uw gegevens hebben gekregen, gebruiken we strikte veiligheidsprocedures en -functies om elke toegang zonder toestemming proberen te voorkomen.

4.5 Recht op toegang, verbetering of verzet

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 heeft u recht op toegang, rectificatie, updaten, of verzet of persoonlijke gegevens over u door het sturen van een e-mail naar het volgende adres: info@taxis.be

4.6 AANPASSINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

De eventuele aanpassingen van ons privacybeleid zullen worden gepubliceerd op onze website en, in voorkomend geval, worden meegedeeld via e-mail.

4.7 GESPREKSPARTNER

Alle opmerkingen, vragen of verzoeken in verband met het gebruik dat we maken van uw gegevens zijn welkom en dienen te worden meegedeeld aan info@taxis.be

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Manage your cookie preferences